ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу
Приватне підприємство «Альт-Таб» (далі - Продавець), в особі директора Стариченка Євгена Олександровича, що
діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує будь-яким юридичним особам та
фізичним особам-підприємцям укласти публічний договір купівлі-продажу (далі - Договір).

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

«Замовник» — будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, що купує товари на умовах Договору.
«Акцепт» — повна і безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором.
«Сайт Продавця» — веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://kassa-24.com.ua, яка є офіційним джерелом
інформування Замовників про Продавця та товари, що ним пропонуються.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Предметом Договору є продаж Продавцем Товарів (далі - Товари) Замовнику на підставі оформленого
замовлення Замовника на Сайті Продавця та оплата цих Товарів Замовником на умовах, визначених Договором.
Повний перелік Товарів, їх характеристики та вартість визначені на сайті Продавця.
2.2. Замовник замовляє Товар та оплачує його відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.
2.3. Всі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Продавця.
2.4. Договір укладається шляхом акцептування (прийняття) всіх умов Договору, без підпису письмового
примірника цього Договору Сторонами.

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Безумовний акцепт умов Договору здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар на Сайті
Продавця та введення необхідних даних для виконання замовлення, такі як прізвище, ім'я, по-батькові, номер
телефону, e-mail, пункт отримання Товару (в разі надсилання Товару), тощо. Оформити замовлення також
можливо за номером телефону, який вказаний на Сайті Продавця.
3.2. У випадку акцепту умов Договору шляхом оформлення Замовником замовлення на сайті Продавця, датою
укладання Договору є дата отримання такого замовлення Продавцем.
3.3. За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної із Сторін.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язується:
5.1.1. Продати Товар відповідно до умов Замовлення.
5.1.2. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості для аналогічних Товарів на території України.
Забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов даного Договору.
5.1.3. У випадку зміни строку доставки, негайно інформувати Замовника про зміну умов продажу з метою
одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Замовника
за допомогою телефонного або електронного зв’язку.
5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Виконувати вимоги цього Договору.
5.2.2. Своєчасно приймати та оплачувати Товари.
5.2.3. При прийманні замовлення:
5.2.3.1. провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упакування Товару.
5.2.3.2. відкрити в присутності представника Продавця або служби доставки (перевезення) зовнішнє упакування
з метою перевірки зберігання вкладеного Товару, оглянути Товар на предмет наявності пошкоджень.
5.2.3.3. У випадку наявності претензій негайно повідомити про це Продавця.
5.2.4. У випадку передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти,
комплектність, тару й (або) упакування Товару, — не пізніше 14-ти, наступним за днем купівлі, календарних днів
повідомити Продавця про ці порушення.
5.3. Продавець має право:
5.3.1. Розірвати цей Договір у порядку, визначеному Договором.
5.3.2. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

5.3.3. Відмовити у гарантійному обслуговуванні, в разі використання Замовником Товару з порушенням правил
експлуатації зазначених в супровідній документації до Товару.
5.3.4. Відмовити у гарантійному обслуговуванні, в разі виявлення в Товарі слідів впливу сторонніх факторів:
сторонніх предметів і рідин, включаючи невірне встановлення витратних матеріалів або використання витратних
матеріалів неналежної якості, комах і продуктів їх життєдіяльності, механічних, термічних та інших
пошкодженнях, наявності слідів самостійного ремонту або іншого втручання.
5.3.5. Видавати Замовнику приписи у разі порушення ним правил експлуатації Товару, із зазначенням заходів
щодо усунення порушень.
5.3.6. Продавець може змінити перелік Товарів, їх характеристики шляхом публікації інформації на Сайті.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Надавати свої зауваження та пропозиції стосовно якості отримуваних Товарів.
5.4.2. Розірвати даний Договір у порядку, визначеному Договором.
5.4.3. Замовити інші Товари (в тому числі - доставку Товарів) за окрему плату.
5.4.4. Внести зміни до Замовлення до моменту його оплати.
5.4.5. При наявності претензій по якості Товару, пред’явити їх в строки та у відповідності до Закону України «Про
захист прав споживачів».

6. ПРИЙМАННЯ ТА ОПЛАТА ТОВАРІВ

6.1. Оплата Товарів Продавця здійснюється Замовником у безготівковому порядку.
6.2. Датою оплати Товарів є дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
6.3. Приймання Товарів здійснюється Сторонами за Видатковою накладною, яка оформлюється в момент
передачі Товарів.
6.4. Замовник протягом 5-ти банківських днів з дня отримання від Виконавця Видаткової накладної зобов’язаний
його підписати і передати Продавцю. Якщо Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання не передав
Продавцю підписану Видаткову накладну, Товари вважаються прийнятими Замовником без зауважень.
6.5. У випадку, якщо Видаткова накладна бувла направленийа Продавцем Замовнику поштою та не був
отриманий Замовником з незалежних від Продавця причин, датою отримання Замовником такої накладної є
дата надходження відповідного листа з накладною до поштового відділення за адресою Замовника.
6.6. Продавець може відмовити Замовнику у продажу Товарів у випадку наявності в Замовника заборгованості
перед Продавцем.
6.7. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить від Продавця до Замовника після
отримання Товару Замовником.

7. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами
своїх обов’язків за цим Договором.
7.2. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.
7.3. Замовник зобов’язаний здійснити оплату усіх Товарів, проданих Продавцем за цим Договором, до дати
припинення дії цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним
законодавством України.
8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених цим Договором.
8.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи
необережності).
8.4. У випадку порушення Замовником строку оплати отриманих Товарів Замовник зобов’язаний сплатити
Виконавцю штраф, розмір якого залежить від періоду прострочення, а саме:
— штраф у розмірі 10 відсотків від вартості не оплачених Товарів за прострочення оплати від 1 дня до 1 місяця;
— штраф у розмірі 20 відсотків від вартості не оплачених Товарів за прострочення оплати від 1 місяця до 2 місяців;
— штраф у розмірі 50 відсотків від вартості не оплачених Товарів за прострочення оплати на 3 і більше місяців.
8.5. Суперечки, що виникають у процесі виконання Сторонами Договору, вирішуються шляхом направлення
претензій. У разі неотримання відповіді на претензію протягом 10 (десяти) календарних днів з дати її

направлення, або незгоди з отриманою відповіддю, Сторона, яка надіслала претензію, має право звернутися до
суду.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від визначеної цим Договором і чинним законодавством України відповідальності за
повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов’язань відбулося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі будь-які надзвичайні обставини та події, які виникли
поза волею чи всупереч волі або бажанню Сторін, і які не можна передбачити та не можна відвернути (уникнути),
наприклад: землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки та інші стихійні лиха, вибухи, пожежі,
воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, анти- та контртерористичні операції, масові
страйки, бойкоти, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади або
місцевого самоврядування.
9.3. Якщо одна зі Сторін не може виконати зобов’язання за цим Договором в силу форс-мажорних обставин, така
Сторона повинна повідомити іншу Сторону про неможливість виконання Договору протягом 15 днів з дня
виникнення форс-мажорних обставин шляхом надання відповідного документу виданого Торгово-Промисловою
палатою України.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Якщо після продажу Товару Замовник не забрав від Продавця Товар протягом більш як 5 календарних днів,
Продавець нараховує плату за зберігання Товару починаючи з 6-го дня зберігання у розмірі 3% від вартості
Товару за кожен день зберігання.
10.2. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає свою згоду на
обробку Продавцем його персональних даних.
10.2.1. Продавець зобов’язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до вимог
чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Замовника по відношенню до його
персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» No 2297-VI від 01.06.2010.
10.2.2. Замовник погоджується з тим, що Продавець має право використовувати та обробляти його персональні
дані відповідно до вимог чинного законодавства України та цим відповідно до цього Договору.
10.2.3. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у
випадках передбачених чинним законодавством України.
10.2.4. Замовник зобов’язується обробляти персональні дані Продавця в суворій відповідності до вимог чинного
законодавства України про захист персональних даних. Права Продавця по відношенню до його персональних
даних визначені у Законі України «Про захист персональних даних» No 2297-VI від 01.06.2010.
10.2.5. Продавець погоджується з тим, що Замовник має право використовувати та обробляти його персональні
дані відповідно до вимог чинного законодавства України та згідно з цим Договором.
10.2.6. Продавець погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у
випадках передбачених чинним законодавством України.
10.3. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи,
але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів
Сторони зобов’язані у місячний строк повідомити про це один одного.
10.4. Конфіденційна інформація, може бути розголошена Стороною третім особам, якщо необхідність надання
інформації передбачена чинним законодавством України.
10.5. Сторони визнають конфіденційною і такою, що не підлягає розголошенню третім особам, інформацію яка
визначається як конфіденційна чинним законодавством України, а також іншу інформацію, що визначена
Сторонами як конфіденційна та передається Сторонами цього Договору одна одній у зв’язку з виконанням цього
Договору. Перелік інформації, що віднесена Сторонами до конфіденційної, визначається у відповідній додатковій
угоді до цього Договору.
Made on
Tilda