ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг
Приватне підприємство «Альт-Таб» (далі - Виконавець), в особі директора Стариченка Євгена Олександровича,
що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує будь-яким юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям укласти публічний договір про надання послуг (далі - Договір)

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

«Замовник» — будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець, що отримує послуги на умовах Договору.
«Акцепт» — повна і безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором.
«Сайт Виконавця» — веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою kassa-24.com.ua, яка є офіційним
джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з введення в експлуатацію та послуг сервісного
обслуговування (далі - Послуги) реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) (керуючись Законом України
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та
іншими нормативними актами) Замовнику та оплата цих Послуг Замовником на умовах, визначених Договором.
Повний перелік Послуг, їх характеристики та вартість визначені на сайті Виконавця.
2.2. Замовник користується Послугами та оплачує їх відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі.
2.3. Всі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця.
2.4. Договір укладається шляхом акцептування (прийняття) всіх умов Договору, без підпису письмового
примірника цього Договору Сторонами.
3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Безумовний акцепт умов Договору здійснюється шляхом укладення Договору про приєднання до цього
Договору (далі - Договір про приєднання).
3.2. У випадку акцепту умов Договору шляхом надання Замовником Виконавцю письмового замовлення, датою
укладання Договору є дата отримання такого замовлення Виконавцем.
3.3. У випадку акцепту умов Договору шляхом оплати Послуг датою укладання Договору є дата оплати Послуг.
3.4. У випадку акцепту умов Договору шляхом укладання Договору про приєднання, датою укладання Договору є
дата підписання Договору про приєднання.
3.5. За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної із Сторін.
4. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Сервісне обслуговування РРО за цим Договором проводиться Виконавцем, відповідно до чинного
законодавства України, в тому числі:
— Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» (далі - Закон) No265/95-ВР від 06.07.1995р., із змінами та доповненнями та іншими
нормативними документами;
— Наказу ДПА України No 547 від 14.06.2016р. «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів
розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій», із змінами та доповненнями;
— Постанови Кабінет Міністрів України від 12.05.2004р. No 601. «Про затвердження Порядку технічного
обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій», із змінами та доповненнями та іншими
діючими нормативними документами.
4.2. Послуги надаються Замовнику на постійній основі. Для початку надання Послуг Сторони укладають Договір
про приєднання до цього Договору.
4.3. Послуги сервісного обслуговування надаються тільки щодо РРО, які на момент початку надання Послуг
функціонують належним чином.
4.4. Під час надання Послуг Замовник має право отримувати у Виконавця консультації щодо РРО за контактним
телефоном (044) 502−46−49 в робочі дні з 10.00 до 19.00.

4.5. Технічне обслуговування та ремонт РРО проводиться Виконавцем відповідно до вимог нормативної,
експлуатаційної та ремонтної документації.
4.6. За додаткову оплату (за погодженням Сторін) Виконавець здійснює:
— Інструктаж персоналу Замовника;
— Встановлення засобів контролю, оформлення комплекту документів для реєстрації РРО в органах ДПІ;
— Ремонт РРО після закінчення гарантійного терміну або по не гарантійних випадках;
— В разі необхідності Виконавець оформлює дублікати документів на РРО за рахунок Замовника (за окрему
плату);
— Зняття з реєстрації РРО.
4.7. Для надання Послуг Замовник надає всю необхідну інформацію Виконавцю для програмування РРО при
введенні обладнання в експлуатацію.
4.8. Під час надання послуг Виконавець проводить зовнішній огляд РРО на предмет відсутності пошкоджень
засобів контролю, встановлених на корпусі.
4.9. Під час надання Послуг Виконавець вносить у паспорт (формуляр) на РРО, який зберігається на місці
експлуатації РРО: характер несправностей РРО, усунутих при виконанні ремонту, виконанні роботи з
періодичного технічного обслуговування, а також відомості про встановлені засоби контролю та запис в «книзі
обліку розрахункових операцій» факту виконання робіт по ТО чи ремонту РРО.
4.10. Виконавець здійснює контроль за часом використання РРО Замовником, строки яких, зазначаються у Законі.
4.11. За окремим замовленням або з власної ініціативи (у випадку необхідності) Виконавець проводить
позапланове сервісне обслуговування РРО (виконання такого сервісного обслуговування здійснюється за
результатами оцінки технічного стану РРО Виконавцем та/або наявності підстав вважати, що мало місце
порушення умов експлуатації РРО).
4.12. Під час надання Послуг Виконавець проводить перевірку дотримання Замовником правил експлуатації РРО,
а у разі виявлення порушень видає Замовнику припис, із зазначенням заходів щодо усунення порушень.
4.14. Здійснення Виконавцем ремонту РРО після закінчення гарантійного строку на відповідний РРО або в разі
якщо несправність не вважається гарантійним випадком, проводиться за рахунок Замовника (за окрему плату).
4.15. Простий ремонт здійснюється на території Замовника. Під простим ремонтом мається на увазі ремонт, що
може бути здійснений одним спеціалістом виконавця протягом 4 робочих годин.
4.16. Середній та капітальний ремонт РРО здійснюється на території Виконавця в термін не більше 7 робочих днів
з моменту отримання РРО Виконавцем. Під середнім ремонтом мається на увазі ремонт, що проводиться більше
4 робочих годин. Під капітальним ремонтом мається на увазі ремонт, для здійснення якого необхідна заміна
модуля/модулів РРО та строк ремонту якого може становити більше 7 робочих днів з використанням резервного
РРО Замовника.
4.17. Уповноважена особа Замовника у випадку виявлення несправності РРО повинен зафіксувати дату та час
події що сталася, записати суму у касі на момент події та зв’язатися з Виконавцем.
4.18. У разі необхідності реалізувати (продати) РРО (зайвий чи єдиний), Виконавець виконає всі операції щодо
підготовки продажу РРО.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Якісно, своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику оплачені ним Послуги відповідно до умов цього
Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України.
5.1.2. Надавати консультації Замовнику з усіх питань, що стосуються надання Послуг.
5.1.3. В залежності від замовлених Послуг та виду РРО здійснювати його огляд, тестування, встановлення,
налагодження, ремонт, технічне обслуговування, контроль функціонування, тощо, згідно вимог чинного
законодавства України.
5.1.4. Своєчасно та в обумовлені Сторонами строки доставити РРО Замовнику, в разі замовлення доставки
Замовником.
5.1.5. Направляти спеціаліста з ремонту РРО з виїздом на місце обслуговування РРО в робочі дні не пізніше 6
годин після виклику Замовника (в межах міста).

5.2. Замовник зобов’язується:
5.2.1. Виконувати вимоги цього Договору.
5.2.2. Своєчасно приймати та оплачувати Послуги.

5.2.3. Сплатити послуги зберігання РРО у разі прострочення строку отримання (видачі) РРО з вини Замовника.
5.2.4. Не допускати до експлуатації обладнання осіб, які не пройшли навчання роботі на РРО та інструктаж з
техніки безпеки.
5.2.5. Забезпечити цілісність засобів контролю РРО, а в разі пошкодження терміново повідомляти в орган ДПІ за
місцем реєстрації та Виконавця.
5.2.6. Надавати можливість проведення спеціалістам Виконавця сервісного обслуговування РРО з періодичним
контролем технічного стану, ремонту та інших робіт, пов’язаних з забезпеченням експлуатації РРО, в тому числі -
забезпечити безперешкодний доступ у відповідні приміщення, доступ до РРО та можливість переміщення до
приміщень Виконавця).
5.2.7. Письмово, за 30 (тридцять) днів, сповіщати Виконавця про припинення сервісного обслуговування РРО.
5.2.8 Замовник у разі виявлення помилки, пошкодження чи зламу (виходу з ладу) РРО зобов’язаний проводити
операції з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням
належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Змінити перелік Послуг, їх характеристики та вартість з обов’язковим повідомленням Замовника шляхом
публікації інформації на сайті Виконавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до впровадження
таких змін.
5.3.2. Розірвати цей Договір у порядку, визначеному Договором.
5.3.3. Надавати Послуги Замовнику шляхом залучення сторонніх спеціалістів та/або суб'єктів господарювання
(субпідряд) за свій рахунок, окрім випадків коли Замовник та суб'єкт господарювання (підрядник) уклали договір
між собою.
5.3.4. Не розпочинати надання Послуг або припинити надання Послуг у разі невиконання Замовником
зобов’язань з оплати Послуг.
5.3.5. Відмовити у гарантійному обслуговуванні, в разі використання Замовником РРО з порушенням правил
експлуатації зазначених в супровідній документації до РРО. В такому разі послуги надаються за окрему плату.
5.3.6. Відмовити у гарантійному обслуговуванні, в разі виявлення в РРО слідів впливу сторонніх факторів:
сторонніх предметів і рідин, включаючи невірне встановлення витратних матеріалів або використання витратних
матеріалів неналежної якості, комах і продуктів їх життєдіяльності, механічних, термічних та інших
пошкодженнях, наявності слідів самостійного ремонту або іншого втручання.
5.3.7. Видавати Замовнику приписи у разі порушення ним правил експлуатації РРО, із зазначенням заходів щодо
усунення порушень.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Надавати свої зауваження та пропозиції стосовно якості отримуваних Послуг.
5.4.2. Розірвати даний Договір у порядку, визначеному Договором.
5.4.3. Замовити інші послуги (в тому числі - доставку РРО) за окрему плату.
6. ПРИЙМАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

6.1. Вартість сервісного обслуговування РРО Замовника за цим Договором визначається виходячи часу,
необхідного для надання Послуг (в тому числі щодо Послуг з контролю за часом використання РРО та технічним
станом залежно від умов експлуатації) та зазначається у Договорі про приєднання у якому зазначено РРО та
вартість Послуг за одиницю РРО на місяць.
6.2. Оплата Послуг проводиться Замовником на умовах повної попередньої оплати до 7 числа поточного місяця в
якому будуть надані Послуги. Сторони можуть узгодити інший порядок оплати Послуг, про що зазначається в
Договорі про приєднання. Замовник може внести передоплату наперед, але не більше ніж за 6 місяців наперед.
6.3. Оплата Послуг Виконавця здійснюється Замовником у безготівковому порядку шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або іншим шляхом який дозволяє зарахувати кошти на
поточний рахунок Виконавця.
6.4. Датою оплати Послуг є дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
6.5. Сторони можуть узгодити введення електронного документообігу під час виконання цього Договору, про що
вказується у Договорі про приєднання.
6.6. Приймання наданих Послуг здійснюється Сторонами за Актом приймання-передачі наданих послуг, який
оформлюється Сторонами після надання послуг не пізніше останнього числа поточного місяця.
6.7. При зміні вартості Послуг Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника за 15 (п'ятнадцять) календарних
днів до введення нових цін, шляхом публікації інформації на сайті Виконавця, або іншим доступним для

Виконавця способом. При цьому Сторони можуть підписати угоду про зміни умов обслуговування з урахуванням
нових умов, або прийняти нові умови, або Замовник прийняти (акцептувати) зміни цін шляхом здійснення
оплати послуг за новими цінами.
6.8. Замовник протягом 5-ти банківських днів з дня отримання від Виконавця Акта приймання-передачі наданих
послуг зобов’язаний його підписати і передати Виконавцю (із зауваженнями по наданим Послугам, якщо вони є).

Якщо Замовник протягом 5-ти робочих днів з дня отримання не передав Виконавцю підписаний Акт приймання-
передачі наданих послуг, Послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень.

6.9. Якщо Замовник не оплатив надання Послуг за поточний місяць, Виконавець залишає за собою право
припинити або призупинити надання Послуг, та вважати порушеним Даний договір і розірвати його в
односторонньому порядку. При повному погашені заборгованості Замовником та сплаті штрафу за період
прострочення відповідно до Договору, надання Послуг може бути поновлено або продовжено (за умови, якщо
Договір не був розірваний Виконавцем в односторонньому порядку).
6.10. У випадку, якщо Акт приймання-передачі наданих послуг був направлений Виконавцем Замовнику поштою
та не був отриманий Замовником з незалежних від Виконавця причин, датою отримання Замовником такого
Акта є дата надходження відповідного листа з Актом до поштового відділення за адресою листування Замовника.
6.11. Виконавець може відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку наявності в Замовника заборгованості
перед Виконавцем.
6.12. Засоби контролю, якими пломбується РРО, купуються за рахунок Замовника.
6.13. Вартість Послуг з ремонту РРО визначається виходячи з складності ремонту, вартості необхідних для
ремонту деталей, комплектуючих і матеріалів, та узгоджується між Замовником та Виконавцем. Передоплата
становить 50% від вартості Послуг. Замінені при ремонті деталі видаються Замовнику та утилізуються чи
зберігаються за рахунок Замовника.
6.14. Надані послуги з ремонту РРО передаються за окремим Актом приймання-передачі наданих послуг.
6.15. Ризик випадкового знищення або пошкодження РРО переходить від Виконавця до Замовника після
підписання Акта приймання-передачі такого РРО.
6.16. Виконавець направляє спеціаліста для ремонту РРО з виїздом на місце обслуговування РРО в робочі дні
один раз на місяць безкоштовно. У разі потреби збільшення кількість приїздів на місце обслуговування РРО
Виконавець після надання послуг ремонту виставляє окремий Акт приймання-передачі наданих послуг з
урахуванням всіх витрат, який сплачується на місці чи на протязі 5 днів.
6.17 Загальну вартість Договору визначають у Договорі про приєднання.
7. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє один рік. У разі відсутності
письмового повідомлення однієї з Сторін про припинення Договору за 30 (тридцять) календарних днів до
закінчення строку дії Договору, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які
передбачені Договором.
7.2. Договір може бути розірваним у будь-який час за взаємною згодою Сторін.
7.3. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення письмового
повідомлення Виконавцю за 20 (двадцять) календарних днів до моменту розірвання Договору.
7.4. Замовник зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, до дати
припинення дії цього Договору.
7.5. Виконавець може змінити перелік Послуг та їх характеристики з обов’язковим повідомленням Замовника
шляхом публікації інформації на сайті Виконавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до
впровадження таких змін, або іншим доступним для Виконавця способом. Оплата Замовником Послуг після
опублікованого строку набрання змінами чинності є фактом прийняття Замовником усіх внесених Виконавцем
змін (акцепт змін). Замовник може розірвати цей Договір у випадку незгоди прийняти запропоновані
Виконавцем зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Виконавця про це за 10 (десять) днів
до бажаної дати розірвання цього Договору.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним
законодавством України.
8.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
визначених цим Договором.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи
необережності).
8.4. У випадку порушення Замовником строку оплати отриманих Послуг Замовник зобов’язаний сплатити
Виконавцю штраф, розмір якого залежить від періоду прострочення, а саме:
— штраф у розмірі 10 відсотків від вартості не оплачених Послуг за прострочення оплати до 1 місяця;
— штраф у розмірі 20 відсотків від вартості не оплачених Послуг за прострочення оплати від 1 місяця до 2 місяців;
— штраф у розмірі 50 відсотків від вартості не оплачених Послуг за прострочення оплати на 3 і більше місяців.
8.5. Суперечки, що виникають у процесі виконання Сторонами Договору, вирішуються шляхом направлення
претензій. У разі неотримання відповіді на претензію протягом 10 (десяти) календарних днів з дати її
направлення, або незгоди з отриманою відповіддю, Сторона, яка надіслала претензію, має право звернутися до
суду.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від визначеної цим Договором і чинним законодавством України відповідальності за
повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов’язань відбулося
внаслідок дії форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі будь-які надзвичайні обставини та події, які виникли
поза волею чи всупереч волі або бажанню Сторін, і які не можна передбачити та не можна відвернути (уникнути),
наприклад: землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки та інші стихійні лиха, вибухи, пожежі,
воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, анти- та контртерористичні операції, масові
страйки, бойкоти, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади або
місцевого самоврядування.
9.3. Якщо одна зі Сторін не може виконати зобов’язання за цим Договором в силу форс-мажорних обставин, така
Сторона повинна повідомити іншу Сторону про неможливість виконання Договору протягом 10 днів з дня
виникнення форс-мажорних обставин шляхом надання відповідного документу виданого Торгово-Промисловою
палатою України.
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Якщо після надання Послуг Замовник не забрав від Виконавця РРО протягом більш як 10 банківських днів,
Виконавець нараховує плату за зберігання РРО починаючи з 11-го банківського дня зберігання у розмірі 3% від
вартості РРО за кожен день зберігання.
10.2. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає свою згоду на
обробку Виконавцем його персональних даних.
10.2.1. Виконавець зобов’язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до вимог
чинного законодавства України про захист персональних даних. Права Замовника по відношенню до його
персональних даних визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» No 2297-VI від 01.06.2010.
10.2.2. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право використовувати та обробляти його персональні
дані відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках надаваних послуг за цим Договором.
10.2.3. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у
випадках передбачених чинним законодавством України.
10.2.4. Замовник зобов’язується обробляти персональні дані Виконавця в суворій відповідності до вимог чинного
законодавства України про захист персональних даних. Права Виконавця по відношенню до його персональних
даних визначені у Законі України «Про захист персональних даних» No 2297-VI від 01.06.2010.
10.2.5. Виконавець погоджується з тим, що Замовник має право використовувати та обробляти його персональні
дані відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках надаваних послуг за цим Договором.
10.2.6. Виконавець погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у
випадках передбачених чинним законодавством України.
10.3. Сторони можуть встановити у Договорі про приєднання можливість використання факсимільного
відтворення підписів при оформленні первинних документів за цим Договором та завірити зразки таких підписів.
10.4. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання цього Договору вирішуються шляхом
переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються до суду відповідно до чинного
законодавства України.
10.5. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи,
але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни адреси чи
банківських реквізитів Сторони зобов’язані у місячний строк повідомити про це один одного.

10.6. При порушенні Замовником (його співробітниками, іншими особами) засобів контролю РРО, надання
Послуг відносно зазначеного РРО призупиняється до проведення його огляду Виконавцем та встановлення нових
засобів контролю.
10.7. Конфіденційна інформація, може бути розголошена Сторонами третім особам, якщо необхідність надання
інформації передбачена чинним законодавством України.
10.8. Сторони визнають конфіденційною і такою, що не підлягає розголошенню третім особам, інформацію яка
визначається як конфіденційна чинним законодавством України, а також іншу інформацію, що визначена
Сторонами як конфіденційна та передається Сторонами цього Договору одна одній у зв’язку з виконанням цього
Договору. Перелік інформації, що віднесена Сторонами до конфіденційної, визначається у відповідній додатковій
угоді до цього Договору.
10.9. Інформаційна взаємодія за Договором може здійснюватись шляхом обміну електронними повідомленнями
та листами засобами електронної пошти.
10.9.1. Сторони мають право здійснювати інформаційну взаємодію засобами електронної пошти тільки у
випадку, якщо у Договорі приєднання вказані електронні адреси обох Сторін.
10.9.2. У випадку, якщо Сторона під час отримання електронної пошти використовує функції програмного
забезпечення (в тому числі - поштових клієнтів), які розподіляють отримувані електронні листи за певними
критеріями, така Сторона зобов’язана забезпечити можливість отримання електронних повідомлень на свою
електронну пошту з адреси електронної пошти іншої Сторони, в тому числі (але не обмежуючись):
— шляхом внесення адреси електронної пошти іншої Сторони до переліку довірених адресатів;
— шляхом маркування листів міткою «не спам» при першому та/або випадковому присвоєнні мітки «спам» листу
іншої Сторони;
— шляхом вчинення інших дій (залежно від програмного забезпечення), які перешкоджають або можуть
перешкоджати отриманню електронних листів від іншої Сторони.
У випадку порушення Стороною цього пункту Договору вважається, що ця Сторона отримала всі повідомлення,
документи та інформацію, що направлялись на її адресу електронної пошти іншою Стороною, та не може
посилатися у будь-якому спорі на непоінформованість чи неотримання електронних листів як на підставу для
звільнення від відповідальності.
10.9.3. Повідомлення однієї Сторони іншій Стороні вважаються належним чином наданими, якщо такі
повідомлення направлені з адреси електронної пошти однієї Сторони, яка вказана у Договорі приєднання на
відповідну адресу електронної пошти другої Сторони.
10.9.4. Замовлення, запити, рахунки, рахунки-фактури, акти звіряння та інші документи, що отримані Сторонами
протягом дії цього Договору у сканованому вигляді з адрес електронної пошти Сторін, які вказані у Договорі
приєднання, мають юридичну силу до моменту їх заміни відповідним оригіналом.
Made on
Tilda